@Line

ช่องทางชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินและแจ้งหลักฐานทางช่องทาง Line/Email

ธนาคารกรุงไทย 123456789 บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ 123456789 บัญชี ธนาคาร